Landstede Groep

Visie & identiteit

Voor leerlingen die (tijdelijke) belemmeringen ervaren tijdens hun schoolperiode, kan DOC93 aanvullend zijn op het aanbod van de Landstede VO-scholen. Het team van DOC93 doet dit vanuit verbinding met de scholen, de ouders en de leerling zelf. We streven voor elke leerling naar uitstroom naar een reguliere school. Voor sommige leerlingen blijkt tijdens de periode op DOC93 dat er aanpassingen en/of interventies gedaan moeten worden op dit streven. Deze aanpassingen bieden wij aan in de vorm van een persoonlijke leerweg.

Wij hechten veel waarde aan de ontmoeting met de leerlingen en willen samen onderzoeken wat de leerling nodig heeft om de verdere schoolloopbaan te kunnen vervolgen en om zich verder te kunnen ontwikkelen als mens in de samenleving.

De aandacht voor relatie, competentie en autonomie staat centraal. Voorwaarden voor het vervullen van deze basisbehoeften zijn vertrouwen en reële verwachtingen. Wanneer de leerlingen zich vertrouwd voelen in hun (leer)omgeving zijn zij in staat optimale (leer)prestaties te leveren. De nadruk ligt daarom op het motiveren en stimuleren van elkaar. Ons handelen wordt gevoed door de uitgangspunten van handelingsgericht werken;

 • Onderwijsbehoeften van de leerling in kaart brengen en centraal stellen.
 • Een systematisch en transparant leerlingvolgdocument opstellen.
 • De ondersteuningsbehoeften van de leerling/ouders/school/begeleiding in beeld krijgen.
 • Constructief samenwerken met alle betrokkenen en actief inzetten op de positieve aspecten van alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de school.
 • Doelgericht werken: wat is de hulpvraag en hoe werken we daar SMART aan.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor de werkwijze van DOC93. Om optimale resultaten binnen afzienbare tijd te behalen, is het nodig dat leerlingen en docenten elkaar kennen en dat ze zich gekend voelen. De nadruk op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden is binnen het onderwijs van DOC93 van wezenlijk belang.

Het is het streven om de verblijfsduur van leerlingen op DOC93 zo effectief mogelijk te gebruiken en passend onderwijs individuele inhoud te geven. Er is behoefte aan afstemming met en integratie van jeugdzorg en van de inzet van externe hulpverleners. Dit alles onder de werkwijze van één kind, één gezin en één plan.

Wat wil DOC93 bereiken?
De leerling van DOC93 komt binnen met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied of op didactische en executieve vaardigheden waarbij er meer ondersteuning nodig is dan een reguliere setting kan bieden. Deze ondersteuning wordt in kaart gebracht samen met de eventuele hulpmiddelen die ingezet kunnen worden. Er wordt een inschatting gemaakt van de tijd die de leerling op DOC93 nodig heeft, er is in die tijd nauw contact met ouder(s) / verzorger(s) en evt. hulpverlening. 

 • De pedagogische driehoek: leerling – ouder(s) / verzorger(s) – school vormt de basis van ons handelen.
 • De leerling gaat samen met de mentor doelen opstellen die worden besproken met ouder(s) / verzorger(s) om te bekijken wat deze leerling nodig heeft voor de eigen ontwikkeling.
 • De periode op DOC93 wordt goed gedocumenteerd in een leerlingvolgdocument.

De periode dat een leerling op DOC93 zit is maximaal 2 jaar. Tijdens deze periode moet een passend vervolgtraject worden gevonden, voor de periode na DOC93.

 • Leerling, ouders en school weten de doelen van de periode op DOC93 en de te verwachte uitstroom.
 • Er is een individueel handelingsplan.
 • Elke leerling krijgt zicht op de eigen ontwikkeling

Hoe realiseert DOC93 haar visie?
DOC93 stelt zich daarnaast ten doel om, zoveel als mogelijk, preventief te werken. In de aanloopfase naar een eventuele plaatsing op DOC93 willen wij graag actief betrokken zijn en blijven in het proces. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de zorgcoördinatoren van de Landstede VO-scholen. De plaatsing op DOC93 verloopt volgens een vast stramien.

Dit ziet er als volgt uit:

 • Vooroverleg met het doorlopen van interventies.
 • Aanmelding bij plaatsingscommissie (zorgcoördinator(en) en orthopedagoog).
 • Opstellen van een startdocument en beoordeling door plaatsingscommissie.
 • Opstellen van een voorlopig leerlingvolgdocument en goedkeuring daarop door ouder(s) / verzorger(s) binnen 6 weken.
 • Leren zichtbaar maken door portfolio en vaardigheden rubrics.

Persoonlijke leerweg
Iedere leerling van DOC93 heeft een persoonlijke leerweg. De leerling heeft meetbare en specifieke (tussen) doelen die beschreven staan in het leerlingvolgdocument en die zichtbaar gemaakt worden in een portfolio.

In de persoonlijke leerweg doorlopen leerlingen verschillende fases. In deze fases vindt er veelal een verschuiving plaats van meer pedagogische ondersteuning naar meer didactische ondersteuning.

Startfase
In deze fase wordt de leerling zo optimaal mogelijk in beeld gebracht en wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en bewust keuzes maken. De nadruk ligt in deze fase op de pedagogische ondersteuning.

Ontwikkelfase
In de ontwikkelfase wordt er verder gewerkt aan persoonsontwikkeling. In deze fase wordt extra aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling met de nadruk op leren leren en leren plannen.

Uitstroomfase
Een leerling in de uitstroomfase kan zich met weinig ondersteuning staande houden in een groep. Deze leerling is pedagogisch zelfredzaam en voelt zich verantwoordelijk voor het eigen onderwijsproces. Deze leerling zal met handelingsadviezen die aansluiten bij de (onderwijs) behoeften onderwijs kunnen volgen in de reguliere setting.