Landstede Groep

Visie

De waarden die de Landstede Groep wil uitdragen kenmerken zich in termen: als betrokken zijn, aan persoonsvorming werken, aandacht hebben voor talenten, grenzen verleggen, ontwikkelen, ontmoeting zoeken. Daarop aansluitend kenmerkt de werkwijze van het Expertisecentrum VO zich door een positieve kijk op de ander, zoeken naar kansen bij leerlingen, zorgspecialisten, docenten en teams, in dialoog met de ander, gericht op de vraag van de ander, nieuwsgierig zijn wat de ander beweegt en betrokken zijn bij de ander.

Het team werkt aan een cultuur waarbij we van en met elkaar leren, we verbinding zoeken met elkaar, waarbij aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling, belangstelling voor wat de ander beweegt en waarbij we diversiteit omarmen. Een cultuur waarin openheid, evaluatie en reflectie centraal staat, is voorwaarde voor het ontwikkelen van een krachtig team. We willen verder kijken dan onze huidige praktijk en in beweging blijven.
Concreet streven we het volgende na:

 • Het Expertiseteam wil door haar interventies jongeren kansen bieden hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen binnen de scholen.
 • Werkt vanuit de basishouding Relatie, Autonomie en Competentie.
 • Doet haar interventies vanuit de dynamische pedagogische driehoek.
 • Werkt zoveel mogelijk preventief en laagdrempelig.
 • Ondersteunt en stimuleert scholen om doelen in het kader van Passend Onderwijs te realiseren en het inclusief denken te bevorderen; ‘samen waar het kan, apart waar nodig’.
 • Is voortdurend gericht op nieuwe kansen en ontwikkelingen binnen het onderwijsveld.
 • Werkt handelingsgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht op het terrein van de orthopedagogiek, didactiek en onderwijsvernieuwing.
 • Is gericht op effectieve samenwerking tussen onderwijs, gemeentes en externe hulpverlening.
 • Zoekt samenwerking met het Primair Onderwijs en het vervolgonderwijs om een doorgaande ontwikkelingslijn te bewerkstelligen.

 • De professionaliteit ten aanzien van de onderwijsbegeleiding wordt geborgd door:
 • het delen van kennis en kunde;
 • het hanteren van de relevante beroepscodes;
 • de beschikbaarheid van faciliteiten om deskundigheid te bevorderen;
 • het zo mogelijk ‘evidence based’ werken.