Landstede Groep

Visie

Waarom doen we het zoals we het doen? Het expertiseteam heeft een eigen visie ontwikkeld ten aanzien van de ideale inrichting van een zorgstructuur. Achterliggende gedachte is dat medewerkers een antwoord moeten hebben op de vraag op welke manier de zorgstructuur binnen een school volgens hen zou kunnen worden ingericht. De eigen visie zorgt er bovendien voor dat de medewerkers van het Expertiseteam beter in staat zijn de scholen, middels prikkelende vragen, behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van hun zorgstructuur. Het is overigens niet de bedoeling om onze visie op de inrichting van de zorgstructuur aan scholen op te leggen. Iedere school ontwikkelt uiteraard een eigen visie. Wel belangrijk is het dat we met elkaar delen en kijken wat voor dat moment, op die school en met deze mensen het meest wenselijke en effectieve handelen is.

De kern van onze visie kan als volgt omschreven worden:

  • Het Expertiseteam wil door haar interventies jongeren kansen bieden hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen binnen de scholen.
  • Werkt vanuit de basishouding Relatie, Autonomie en Competentie
  • Doet haar interventies vanuit de dynamische interactiedriehoek “Kind” / “Ouder”/ ”School”
  • Wil de ondersteuning zoveel mogelijk preventief en laagdrempelig inzetten. ‘Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’?
  • Wil de scholen ondersteunen en stimuleren om hun doelen in het kader van Passend Onderwijs te realiseren.
  • Is voortdurend gericht op nieuwe kansen en ontwikkelingen binnen het onderwijsveld
  • Werkt handelingsgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht op het terrein van de orthopedagogiek, didactiek en onderwijsvernieuwing.
  • Is gericht op effectieve samenwerking tussen onderwijs en externe hulpverlening
  • Zoekt samenwerking met het Primair Onderwijs en het vervolgonderwijs om een doorgaande ontwikkelingslijn te bewerkstelligen.
  • De professionaliteit t.a.v. de onderwijsbegeleiding wordt geborgd door: het delen van kennis en kunde, het hanteren van de relevante beroepscodes, de beschikbaarheid van faciliteiten om deskundigheid te bevorderen, Het zo mogelijk “evidence based” werken.

Haar werkwijze kenmerkt zich door: positieve kijk op de ander, zoeken naar kansen bij leerlingen, zorgspecialisten, docenten en teams, in dialoog met de ander, gericht op de vraag van de ander, nieuwsgierig zijn wat de ander beweegt en betrokken zijn bij de ander. Het team kenmerkt zich door openheid, evaluatie en reflectie en kan vanuit deze attitude en cultuur zich verder ontwikkelen