Landstede Groep

Ondersteuningsteams

Inrichting van ondersteuningsteams
In het onderwijs zijn ondersteuningsteams ingericht waarin professionals uit de school samenwerken met instanties van buiten de school om jongeren met een hulpvraag te kunnen ondersteunen. Per school is dit team anders ingericht, dit is afhankelijk van de locatie en samenwerkingsrelaties. De bezetting van het ondersteuningsteam bestaat uit minimaal de zorgcoördinator/intern begeleider van de school, de orthopedagoog vanuit het expertiseteam en de jeugdhulpverlener of schoolmaatschappelijk werker vanuit de gemeente. Zo mogelijk en wenselijk wordt dit team uitgebreid met o.a. leerplicht, de GGD arts en andere partners uit het jeugd- en welzijnswerk.

Een belangrijk kenmerk van het multidisciplinaire team is dat het onderdeel is van een brede netwerkstructuur rond jongeren en gezinnen. Zo worden via het ondersteuningsteam verbindingen gelegd met de sociale wijkteams om de gemeentelijke taken wat betreft preventief jeugdbeleid in onderlinge afstemming zo doelgericht mogelijk uit te voeren. Ook leidt de mogelijkheid van een snelle en multidisciplinaire probleemtaxatie tot trefzekere efficiënte inzet en een samenhang in het aanbod op school en/of in de thuissituatie. 

De functies van het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam is gericht op het vroegtijdig signaleren van problemen en het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van jongeren. Daarbij is de verbinding met thuis essentieel. Het team stelt zich als doel de leerlingenzorg op de school te versterken door mentoren te ondersteunen bij bijzondere hulpvragen en een bijdrage te leveren aan het onderwijs-zorgbeleid.
Een compact en slagvaardig team is het motto, hulp moet snel worden geboden waarmee wordt voorkomen dat problemen escaleren. Zo nodig kan via het afgeven van een indicatie de jongere het juiste (onderwijs)zorgarrangement ontvangen. Met dit alles wordt indirect tevens bijgedragen aan het tegengaan van schooluitval, aan het afmaken van ingezette onderwijsroutes en aan het behalen van de beoogde (start)kwalificaties. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen en zich gezond kunnen ontwikkelen als mens in de maatschappij.