Landstede Groep

Het team

Het team is samengesteld uit mensen met eigen kwaliteiten, diverse competenties en opgeleid vanuit diverse disciplines o.a orthopedagogiek en psychologie, remedial teaching, dyslexiespecialisme, expertise op gebied van ASS, ADHD, kinderen met medische problemen, coaching, etc. Velen hebben een aantal jaren onderwijservaring.  Met al die kwaliteiten samen zijn we dat complementair en dermate veelzijdig  dat we de vragen vanuit het onderwijsveld kunnen beantwoorden.

Dit vraagt een sterk team. Dat hebben wij; we zijn trots op elkaar. De meerwaarde van ons team uit zich in:

 • Het delen van kennis en kunde
 • Elkaar door inspiratie motiveren om meer uit jezelf te halen
 • Inspirerend samenwerken
 • Positief denken
 • Aangeven van kaders, procedures, regels en verantwoordelijkheden ,
 • Besluiten nemen op basis van zakelijke- en niet persoonlijke belangen
 • Zelfkennis hebben. Kennen van eigen krachten, zwakheden, waarden, overtuigingen en de manieren van problemen oplossen
 • Veel reflectie en evalueren.
 • Hart voor de zaak hebben betekent hart voor de klant, de school, de leerling en de ouder.
 • De wil om inhoud te geven aan visie en missie.
 • Transparant zijn over wat je doet en waarom je het zo doet.

We hopen op deze wijze samen met de scholen te kunnen werken aan een optimaal onderwijsaanbod voor alle leerlingen!

Lerende organisatie
De veranderingen in het onderwijs vragen een optimale inspanning van het team om te anticiperen op deze veranderingen. Wat zijn de ontwikkelingen in het onderwijs, wat hebben scholen nodig en wat vraagt dat van ons? Binnen ons team zorgen we voor een klimaat waarbij men gebruik maakt van elkaars kennis en kunde. De selectie van teamleden is er op gericht een complementair team te organiseren dat hart heeft voor onderwijs. Werken aan de eigen deskundigheid, een proactieve opstelling en handelingsgericht werken is voor ons essentieel.  Alle medewerkers volgen daarom jaarlijks een aantal studiedagen over diverse onderwerpen. Het team organiseert bovendien intervisie voor de eigen medewerkers en werkt in ontwikkelgroepen aan diverse thema’s. Middels kenniskringen kan de kennis gedeeld worden met de specialisten uit de scholen.

Ontwikkelgroepen
De diverse samenstelling binnen het team geeft ons de mogelijkheid ons veelzijdig te ontwikkelen op allerlei onderwerpen die spelen in de schoolpraktijk. Vanwege het brede vakgebied met vele specialisaties worden er binnen het team ontwikkelgroepen geformeerd. Voorbeelden van ontwikkelgroepen zijn: dyslexiegroep, dyscalculiegroep, groep handelingsgericht werken, groep ASS, ADHD, groep handelingsgerichte diagnostiek, groepsdynamica, ontwikkelgroep executieve functies, de veilige school, onderwijs aan nieuwkomers, thuiszitters.

Het delen van de opbrengsten van de ontwikkelgroepen binnen het team is een meerwaarde voor ieder lid binnen het team. Daarmee hopen wij die kwaliteit te kunnen bieden waar scholen om vragen.

Het expertiseteam heeft een brochure ontwikkeld over de ondersteuning die kan worden ingezet binnen het voortgezet onderwijs.