Landstede Groep

Aanbod

De vraag bepaalt het aanbod! Met de aanwezige deskundigheid, verandert ook de manier van werken binnen de scholen: waar het aanvankelijk vooral om de individuele begeleiding/diagnostiek van leerlingen en een beperkt contact met zorgspecialisten ging, is de afgelopen jaren het accent verlegd naar de begeleiding en coaching van zorgspecialisten, scholing van docenten en ondersteuning bij het versterken van de interne zorgstructuur van de scholen.

De vragen vanuit de scholen zijn gericht op diagnostiek rond dyslexie, hulp bij het dyslexiebeleid, rekenbeleid en taalbeleid, het leren omgaan met compenserende hulpmiddelen, zoals bijv. IntoWords, ondersteuning bij de toelating en aanmelding voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, de inzet van de ontwikkelingsperspectieven (OPP), groepsdynamica, advies met betrekking tot de omgang met leerlingen met een bijzondere hulpvraag en remedial teaching binnen de scholen.  Waar mogelijk ondersteunen we de scholen in hun complexe opdracht in het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen. Samen met de schoolleiding willen we werken aan het vergroten van de deskundigheid in de school en het versterken van de interne ondersteuningsstructuur.

Mogelijke activiteiten in de school:

 • Advies en begeleiding door een onderwijsadviseur/orthopedagoog
 • Advies en begeleiding door een onderwijsadviseur/remedial teacher/dyslexiespecialist
 • Advies en begeleiding door een schoolcoach
 • testafname door een psychodiagnostisch medewerker
 • Begeleiding bij de aanvraag PRO
 • Onderzoeksactiviteiten gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling, capaciteiten, motivatie, leren-leren, taal- en rekenontwikkeling.
 • groepstrainingen voor leerlingen als: faalangstreductietraining, mindset training, Rots en water en sociale vaardigheidstraining
 • Train the trainer voor mentoren docenten van groepstrainingen
 • Coaching ‘on the job’ / video interactie begeleiding
 • Ondersteuning bij de invoering van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
 • Scholingen op het gebied van handelingsgericht werken, oplossingsgericht werken, progressiegericht werken, gespreksvoering, optimaliseren leerlingbespreking, groepsdynamica, etc.
 • Scholingen/workshops gericht op kennis van leerproblematiek en/of ontwikkelingsstoornissen.