Landstede Groep

Aanbod

De vraag bepaalt het aanbod!

Met de aanwezige deskundigheid, verandert ook de manier van werken binnen de scholen: waar het aanvankelijk vooral om de individuele begeleiding/diagnostiek van leerlingen en een beperkt contact met zorgspecialisten ging, is de afgelopen jaren het accent verlegd naar de begeleiding en coaching van zorgspecialisten, scholing van docenten en ondersteuning bij het versterken van de interne zorgstructuur van de scholen. De vragen  vanuit de scholen zijn gericht op diagnostiek rond dyslexie, hulp bij het dyslexiebeleid, het leren omgaan met compenserende hulpmiddelen, zoals bijv. Sprint Plus, ondersteuning bij de toelating en aanmelding voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, de inzet van de ontwikkelingsperspectieven (OPP), advies met betrekking tot de omgang met leerlingen met een bijzondere hulpvraag en remedial teaching binnen de scholen.  Waar mogelijk willen we de scholen ondersteunen in hun uitvoerige taakstelling in het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen. In dat kader zal onder andere de implementatie van Sprint Plus op de scholen de komende jaren aandacht verdienen. Daarnaast is het zeker ook de opdracht om de deskundigheid in de school te versterken.

In dit schooljaar bestaat het aanbod concreet uit:

begeleiding door een onderwijsadviseur/orthopedagoog

begeleiding door een onderwijsadviseur/remedial teacher

begeleiding door een schoolcoach

testafname door een psychodiagnostisch medewerker

Begeleiding bij de aanvraag pro

uitgebreid psycho-diagnostisch onderzoek (individueel)

kort dyslexieonderzoek (groepsgewijs)

dyslexieverklaring

capaciteitenonderzoek (groepsgewijs)

faalangstreductietraining (train de trainer)

faalangstreductietraining (voor leerlingen)

sociale vaardigheidstraining (voor leerlingen)

coaching/video interactie begeleiding

ondersteuning bij de invoering van ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)

handelingsgericht werken

optimaliseren leerlingbespreking

bouwen aan een veilig klassenklimaat (training voor mentoren)

omgaan met een moeilijke vo-klas

mentorscholing/gespreksvoering op maat

diverse soorten studiemiddagen en workshops