Landstede Groep

Rekenbeleid

Het rekenonderwijs dat wordt geboden vanaf de basisschool, krijgt op DOC93 een vervolg. Hierdoor wordt het vak rekenen ook een vast onderdeel van het geboden onderwijs op DOC93.

Het Steunpunt rekenen en taal VO heeft een instrument ontwikkeld waarmee scholen de referentieniveaus in het curriculum kunnen inpassen. Dit instrument kent vier scenario’s:

  •  Rekenen binnen het vak wiskunde
  •  rekenen als apart vak
  •  rekenen in gezamenlijke, vakoverstijgende projecten
  •  rekenen in alle vakken.

De rekenvisie van DOC93 komt op dit moment in uiting in scenario 2: Rekenen als apart vak, waarbij we willen doorgroeien naar scenario 3. Dit plan is mede gebaseerd op het boek "Grijp de rekenkansen" en het protocol ERWD masterplan dyscalculie. De overdracht van de gegevens van het PO naar VO moet gedetailleerder met een concrete beschrijving van de ontwikkeling van de verschillende domeinen per leerling en het niveau van de geboden hulp.

Klik hier voor het rekenbeleid