Landstede Groep

Dyslexiebegeleiding

Van alle leerlingen die op DOC93 komen stellen de dyslexiespecialisten het taalniveau vast. Ze doen dit dus ook bij leerlingen bij wie dyslexie al is vastgesteld of die halverwege het schooljaar instromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van toetsen van het Signaleringsinstrument Protocol Voortgezet Onderwijs en de TOA-toets begrijpend lezen. Zo wordt voor iedere leerling in kaart gebracht wat het startniveau is en wat hij/zij op het gebied van taal nodig heeft om tot verdere ontwikkeling te komen. Tevens worden leerlingen die het risico lopen problemen te krijgen met de leerstof, omdat ze moeite hebben met lezen en/of spellen, gesignaleerd. Leerlingen bij wie de dyslexie al eerder is vastgesteld, ontvangen een dyslexiepas met de faciliteiten waarop zij recht hebben. Tevens staat op de pas aangegeven wat de eigen verantwoordelijkheid van de leerling is.

Dyslexiescreening/-onderzoek
Wanneer, naar aanleiding van de uitkomsten van de toetsen, het vermoeden van dyslexie bestaat zal een korte dyslexiescreening plaatsvinden. Indien verder dyslexieonderzoek aan te bevelen is, worden ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. Nadat zij toestemming hebben verleend, zal nader onderzoek plaatsvinden. De kosten voor een dyslexieonderzoek bedragen € 365,-, ouders betalen hiervan de helft.

Dyslexiebegeleiding
De dyslexiespecialisten onderzoeken en begeleiden de leerlingen met ernstige problemen op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Deze individuele begeleiding is wetenschappelijk onderbouwd en doorgaans zeer intensief. Gezien de enorme functionaliteit in het dagelijks leven en het maatschappelijk belang van lezen, ligt de prioriteit op het verbeteren van het (stil)lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren omgaan met hulpmiddelen (laptop, voorleessoftware e.d.). Voor àlle leerlingen met dyslexie geldt dat er hulp in de klas geboden wordt voor de lees- en spellingproblemen. Docenten houden rekening met de richtlijnen die vermeld staan op de dyslexiepas en in het Protocol Dyslexie VO. Daarnaast voeren de leerlingen voortgangsgesprekken met de dyslexiespecialist en is er aandacht voor leesmotivatie en leerstrategieën.

Het dyslexieprotocol van DOC93 vindt u hier.